News

News

Πέμπτη
Δεκέμβριος, 7

Στρατιωτική Ελεύθερη Πτώση – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

Οι επιχειρήσεις Στρατιωτικής Ελεύθερης Πτώσης χαρακτηρί­ζονται γενικά από πτήσεις πάνω ή δίπλα από τον Αντικειμενικό Σκοπό (ΑΝΣΚ) και απαι­τούν γρήγορη και μυστική διείσ­δυση μέσα σε περιοχές όπου οι συνθήκες καθιστούν απαγορευτι­κή τη διεξαγωγή επιχειρήσεων με αλεξίπτωτο στατικού ιμάντα. Κατά τη σχεδίαση επιχειρήσεων, απαιτείται συνεργασία με τις απαραίτητες υπηρεσίες και διευ­θύνσεις ώστε να παρεμποδίσουν τον εχθρό να χρησιμοποιήσει τα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτει. Οι αλεξιπτωτιστές μπορούν να συ­γκεντρωθούν στον αέρα και να προσγειωθούν όλοι μαζί στη πε­ριοχή του στόχου, συνεχίζοντας την αποστολή τους. Σκοπός τους είναι η συλλογή πληροφοριών, η οργάνωση μελλοντικών αεραποβατικών επιχειρήσεων, καθώς και η υποστήριξη και κατεύθυν­ση πτητικών μέσων.

Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της Στρατιωτικής Ελεύθερης Πτώσης από Με- γάλα’Υψη, θα μπορούσαμε να αναφέρου­με ως πιο σημαντικά τα παρακάτω:

 • Διείσδυση σε εχθρικές περιοχές, όπου η είσοδος από χαμηλό ύψος είναι πρακτικά αδύνατη λόγω των επίγειων εχθρικών πυρών
 • Ακρίβεια στη προσγείωση σε ΖΡ μι­κρών διαστάσεων
 • Άμεση συγκέντρωση στο έδαφος της ομάδας που επιχειρεί
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης σε περιοχές όπου η χαμηλή πτήση των πτη­τικών μέσων απαγορεύεται, είναι ανα­σφαλής ή δεν έχει πρακτική αξία
 • Ταυτόχρονη προσγείωση σε δια­φορετικά σημεία εντός της περιοχής του ΑΝΣΚ
 • Αύξηση της επιβιωσιμότητας του πτητικού μέσου, αφού το σημείο αφέσε­ως των αλεξιπτωτιστών μπορεί να βρί­σκεται σε σχετικά μεγάλη απόσταση από την εχθρική περιοχή
 • Μυστική διείσδυση για την επιτυ­χία της αποστολής.

Το Σχολείο Ελεύθερης Πτώσης από Μεγάλα Υψη διεξάγεται στη Σχολή Αλεξι­πτωτιστών, η οποία εδρεύει στην παραλία Ασπροπύργου Αττικής. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής είναι υπεύθυ­νο για την άρτια και άριστη εκπαίδευση των στελεχών των Ειδικών Δυνάμεων στη Στρατιωτική Ελεύθερη Πτώση πρω­τίστως, και μετέπειτα στην Ελεύθερη Πτώση από Μεγάλα ‘Υψη. Για να παρα­κολουθήσει κανείς την εκπαίδευση στη στρατιωτική Ελεύθερη πτώση από μεγά­λα ύψη πρέπει να έχει στην κατοχή του ισχύουσα «Κάρτα Εκπαίδευσης στη Φυ­σιολογία της Πτήσης» αφού έχει περάσει με επιτυχία εξέταση σε θάλαμο χαμηλής πίεσης, καθώς και να έχει εκτελέσει τον απαιτούμενο αριθμό αλμάτων Ελεύθερης Πτώσης σύμφωνα με τον οργανισμό της Σχολής Αλεξιπτωτιστών.

Για την εκτέλεση ενός άλματος Ελεύ­θερης Πτώσης από Μεγάλα ‘Υψη (30.000 πόδια) απαι­τούνται τα παρακάτω υλικά:

 • Κράνος ΕΠ.ΜΥ.
 • GPS
 • Γυροσκοπική πυξίδα
 • Κονσόλα παροχής οξυγόνου ικανή να υποστηρίζει όλο το τμήμα ΕΠ για πτή­σεις μεγάλης χρονικής διάρκειας
 • Μάσκες και ατομικές συσκευές οξυγόνου για τους αλεξιπτωτιστές μετά την αποσύνδεση από την κονσόλα οξυ­γόνου
 • Κατάλληλη ένδυση λόγω του ισχυ­ρού ψύχους σε μεγάλο υψόμετρο.

Ο αλεξιπτωτιστής μπορεί να εκτελέ­σει άλμα από το ύψος των 5.000ft έως 35.000ft και να ενεργοποιήσει το αλεξίπτωτό του από το ύψος των 3.500ft έως 25.000ft. Υπάρχουν δύο τεχνικές για την εκτέλεση αλμάτων από μεγάλο ύψος, ανά­λογα με το είδος της επιχείρησης:

 • Μεγάλο ύψος – χαμηλό άνοιγμα (HALO) και
 • Μεγάλο ύψος – υψηλό άνοιγμα (HAHO).

Στην τεχνική «HALO», ο αλεξιπτωτι­στής ενεργοποιεί το αλεξίπτωτό του μετά από ένα χρονικό διάστημα ελεύθερης πτώσης, που κυμαίνεται ανάλογα με το ύψος ρίψεως. Η τεχνική αυτή μπορεί επί­σης να χρησιμοποιηθεί για τη ρίψη εφο­δίων, εξοπλισμού και προσωπικού όταν το αεροσκάφος δύναται να πετάξει πάνω από την εχθρική περιοχή χωρίς να διατρέ­χει κίνδυνο από εχθρικά πυρά.

Στην τεχνική «ΗΑΗΟ», ο αλεξιπτωτιστής ενεργοποιεί το αλεξίπτωτό του μόλις μερι­κά δευτερόλεπτα μετά την έξοδό του από το αεροσκάφος και χρησιμοποιείται για τη ρίψη προσωπικού όταν η πτήση πάνω από την εχθρική περιοχή δεν είναι δυνατή. Με την τεχνική αυτή, το αεροσκάφος και το προσωπικό δεν γίνεται αντιληπτό από τον εχθρό, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται αιφνιδιασμός καθώς αποφεύγεται η οπτική επαφή και κάθε είδους θόρυβος. Όταν η ομάδα ενεργοποιήσει τα αλεξίπτωτά της, ο επικεφαλής έχει την κύρια ευθύνη για την καθοδήγηση της ομάδας χρησιμοποιώντας βοηθήματα πλοήγησης (πυξίδα – GPS  υπόλοιπα μέλη της ομάδας διατηρούν τη σχετική ταχύτητα πτήσης και τη θέση τους ως προς τον επικεφαλής. Κάτω από συνθή­κες περιορισμένης ορατότητας, όπως κατά το πέρασμα μέσα από συννεφο, διατηρεί σταθερό αζιμούθιο με την βοήθεια της πυξί­δας, μέχρι να ανακτήσει οπτική επαφή με το σχηματισμό. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχά­νεται η συνοχή της ομάδας ώστε να φτάσει αυτούσια στο επιθυμητό σημείο προσγείω­σης και να εκτελέσει την αποστολή της.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κατά τις επιχειρήσεις Ελεύθερης Πτώσης από Μεγάλα’Υψη, έχουν παρατηρηθεί δια­ταραχές στη υγεία των συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαία η παρουσία κατάλληλα εκπαιδευμένου ια­τρικού προσωπικού. Μερικές από τις πιο σημαντικές είναι:

 • Υποξία £ Υπεροξυγόνοση
 • Νόσος αποσυμπίεσης
 • Ρήξη ακουστικού τυμπάνου
 • Δερματοπάθειες
 • Διαταραχή κεντρικού νευρικού συ­στήματος
 • Πνιγμός.

Το Σχολείο Στρατιωτικής Ελεύθερης Πτώσης από Μεγάλα ‘Υψη έχει πολλά να προσφέρει σε αυτούς που θα το παρακο­λουθήσουν, πέρα από τις γνώσεις πάνω στο αντικείμενο του αλεξιπτωτισμού.

Source link

Στρατός Ξηράς,#πολεμικές επιχειρήσεις,Σχολή Αλεξι­πτωτιστών,Σχολείο Ελεύθερης Πτώσης,ειδικές δυνάμεις,εκπαίδευση
#Στρατιωτική #Ελεύθερη #Πτώση #Θέματα #για #τις #Ελληνικές #Ενοπλες #Δυνάμεις

Latest articles

Find us on

Latest articles

Related articles

Προσβολή στόχων με έμμεσα πυρά (αποστολή βολής) – commandos.gr...

Για την εκτέλεση παρατηρούμενης έμμεσης βολής ακολουθούνται τα εξής τρία στάδια: Εντοπισμός του στόχου (εξακρίβωση της θέσης του). αίτηση πυρών με...

Σχολή Υποβρύχιων Καταστροφών – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

των Περικλή Ζορζοβίλη και Δημήτρη Μανακανάτα, ΠΕΡΙΠΟΛΟΣ Ανοιξη 2006 Από την εποχή της συγκρότησής της, το 1953 μέχρι...

Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΥΚ) – Θέματα για τις Ελληνικές...

Η Ελλάδα εισήλθε στη συμμαχία ΝΑΤΟ στις 18 Φεβρουαρίου 1952 και σύντομα ξεκίνησαν οι συνεκπαιδεύσεις και ανταλλαγή...

Πυρομαχικό SMArt 155 (DM702) – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

To SMArt 155 είναι ένα έξυπνο, αυτόνομο και αποτελεσματικό πυρομαχικό Πυροβολικού τύπου «fire and forget», το...

Σωστικά μέσα ιπταμένων – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

Ατομικό Σωσίβιο Ιπταμένου LPU – 10/P Φοριέται κάτω από το life jacket, με τους ασκούς στην εξωτε­ρική μεριά...

Δυνάμεις Πεζοναυτών – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

Οι Δυνάμεις Πεζοναυτών είναι ένας σχηματισμός του Ελληνικού Στρατού που υπάγεται στη Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων και έχει...